Inhoudsopgave

 1. Geldigheid
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Speciale voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant
 9. Toepasselijk recht
 10. Plaats van jurisdictie
 11. Alternatieve geschillenbeslechting

  1) Geldigheid

  1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van Velvet Trading GmbH (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die door een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") worden gesloten met de Verkoper met betrekking tot de goederen die door de Verkoper worden gepresenteerd in zijn online shop. De opname van de eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

  1.2 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

  1.3 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een juridische transactie handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

  2) Sluiting van het contract

  2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het indienen van een bindend aanbod door de Klant.

  2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een wettelijk bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per e-mail, fax, online contactformulier, post of telefoon aan de verkoper doen toekomen..

  2.3 De verkoper kan de bestelling van de klant binnen 5 dagen accepteren,

  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
  • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of
  • door de klant om betaling te vragen nadat de bestelling is geplaatst.

  Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de bovengenoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

  2.4 Als een door PayPal aangeboden betaalmethode is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden ingezien op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt via een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te accepteren op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

  2.5 Als de betalingsmethode "Amazon Payments" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onderworpen aan de Amazon Payments Europe Gebruikersovereenkomst, die kan worden bekeken op https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant "Amazon Payments" als betalingsmethode selecteert tijdens het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te accepteren op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

  2.6 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen na het sluiten van de overeenkomst en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant doorgegeven nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de Verkoper voordat hij zijn bestelling heeft verzonden, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de Verkoper en kunnen deze door de klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens op te geven.

  2.7 Alvorens de bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper bindend te plaatsen, kan de Klant mogelijke invoerfouten herkennen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

  2.8 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het afsluiten van het contract.

  2.9 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van bestellingen correct is, zodat e-mails die door de verkoper worden verzonden, op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die in opdracht van de verkoper de bestelling verwerken, kunnen worden afgeleverd..

  3) Herroepingsrecht

  3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op herroeping.

  3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsbeleid van de verkoper.

  3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die geen deel uitmaken van een lidstaat van de Europese Unie op het moment van het sluiten van de overeenkomst en wier enige verblijfplaats en leveringsadres zich buiten de Europese Unie bevinden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

  4) Prijzen en betalingsvoowaarden

  4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke btw. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

  4.2 Bij leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

  4.3 De betalingsoptie(s) worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper.

  4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van het contract, tenzij de partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

  4.5 Als een via de betalingsservice "PayPal" aangeboden betaalmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling via PayPal verwerkt, waarbij PayPal voor dit doel ook gebruik kan maken van de diensten van externe betalingsdienstaanbieders. Als de Verkoper ook betalingswijzen via PayPal aanbiedt waarbij hij voorschotten aan de Klant betaalt (bijv. aankoop op rekening of betaling in termijnen), cedeert hij zijn betalingsvordering aan PayPal of aan de betalingsdienstaanbieder die door PayPal is aangesteld en specifiek aan de Klant is genoemd. Alvorens de cessieverklaring van de verkoper te accepteren, voert PayPal of de door PayPal aangestelde betalingsdienstaanbieder een kredietwaardigheidscontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij een negatief controleresultaat de klant de geselecteerde betaalmethode te weigeren. Als de gekozen betalingsmethode wordt goedgekeurd, moet de klant het factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn of in de overeengekomen betalingstermijnen betalen. In dit geval kan hij de betaling alleen aan PayPal of de door PayPal aangestelde betalingsdienstaanbieder met schuldkwijtschelding uitvoeren. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook in geval van overdracht van de vordering.

  4.6 Als de betalingsmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben die is geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT" betaalmethode is beschikbaar voor de klant op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

  4.7 Als een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "Shopify Payments" is geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die worden aangeboden via Shopify Payments zullen worden meegedeeld aan de klant in de online shop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

  5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

  5.1 Als de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, vindt de levering plaats binnen het door de Verkoper opgegeven bezorggebied aan het door de Klant opgegeven bezorgadres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven afleveradres bepalend. In afwijking hiervan, als de betaalmethode PayPal is gekozen, is het afleveradres dat de klant bij PayPal heeft opgegeven op het moment van betaling bepalend.

  5.2 In het geval van goederen die door een expediteur worden geleverd, vindt de levering "franco huis" plaats, d.w.z. aan de openbare stoeprand die het dichtst bij het afleveradres ligt, tenzij anders vermeld in de verzendinformatie in de online shop van de Verkoper en tenzij anders overeengekomen.

  5.3 Als de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper als gevolg hiervan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending als de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. In het geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de kosten voor het retourneren van de goederen.

  5.4 Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant optreedt als consument, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. In afwijking hiervan gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen ook over op de klant in het geval van consumenten zodra de verkoper het goed heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, als de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, opdracht geeft om de verzending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet eerder aan de klant heeft genoemd.

  5.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of ondeugdelijke eigenhandige levering. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingstransactie met de leverancier heeft afgesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. Als de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

  5.6 Zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

  6) Eigendomsvoorbehoud

  Als de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

  7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

  7.1 Voor zover in de volgende bepalingen niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten voor de levering van goederen het volgende:

  7.2 Als de klant handelt als ondernemer,

  • de verkoper heeft de keuze van het type nakoming achteraf;
  • in het geval van nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
  • bij gebruikte goederen zijn rechten en aanspraken op grond van gebreken uitgesloten;
  • de verjaringstermijn begint niet opnieuw als er een vervangende levering wordt gedaan binnen de aansprakelijkheid voor gebreken.

  7.3 De hierboven vermelde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op

  • voor schadeclaims en vergoeding van kosten van de klant,
  • indien de verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden,
  • voor goederen die in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en het gebrek ervan hebben veroorzaakt,
  • voor elke bestaande verplichting van de verkoper om updates te leveren voor digitale producten, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

  7.4 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor elk wettelijk recht van regres onaangetast.

  7.5 Als de klant optreedt als handelaar in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de commerciële inspectie- en meldingsplicht conform § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Indien de klant de daarin geregelde meldingsplicht niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

  7.6 Als de klant handelt als consument, wordt hij verzocht om over geleverde goederen met duidelijke transportschade te klagen bij de bezorger en de verkoper hierover te informeren. Als de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

  8) Speciale voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

  8.1 Als de verkoper volgens de inhoud van het contract naast de levering van de goederen ook verplicht is om de goederen volgens bepaalde specificaties van de klant te verwerken, moet de klant de verkoper alle voor de verwerking vereiste inhoud, zoals teksten, afbeeldingen of grafieken in de door de verkoper gespecificeerde bestandsformaten, opmaak, beeld en bestandsgrootte ter beschikking stellen en de verkoper hiervoor de nodige gebruiksrechten verlenen. Alleen de klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerven van de rechten op deze inhoud. De klant verklaart en neemt de verantwoordelijkheid op zich dat hij het recht heeft om de aan de verkoper geleverde inhoud te gebruiken. In het bijzonder dient hij ervoor te zorgen dat hierdoor geen rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder auteursrechten, handelsmerkrechten en persoonlijke rechten.

  8.2 De klant vrijwaart de verkoper tegen aanspraken van derden die deze tegen de verkoper kunnen doen gelden in verband met een inbreuk op hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. In deze context zal de klant ook de noodzakelijke kosten van juridische verdediging op zich nemen, inclusief alle gerechtskosten en advocatenhonoraria in de wettelijke hoogte. Dit is niet van toepassing als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In het geval van een claim door een derde partij is de klant verplicht om de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig te voorzien van alle informatie die nodig is voor het onderzoek van de claims en een verdediging.

  8.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de verwerking van bestellingen te weigeren als de inhoud die door de Klant voor dit doel wordt geleverd, in strijd is met wettelijke of officiële verboden of in strijd is met de goede zeden. Dit geldt in het bijzonder voor de levering van anti-constitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, jeugdgevaarlijke en/of geweldverheerlijkende inhoud.

  8.4 Individueel op maat gemaakte producten:
  De bestelling wordt individueel geproduceerd in de gewenste maat volgens de door de klant gekozen optie.
  Vanwege het productieproces kunnen we textielproducten zoals tapijten, kokosmatten, lopers, matten, kunstgras en andere producten niet op de centimeter nauwkeurig snijden. Daarom kunnen er afwijkingen van 3% zijn in de afmetingen.

  9) Toepasselijk recht

  9.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van de wetten op de internationale verkoop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

  9.2 Bovendien is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen deel uitmaken van een lidstaat van de Europese Unie en wier enige woonplaats en leveringsadres zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

  10) Plaats van jurisdictie

  Indien de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of de vorderingen die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om een zaak aanhangig te maken bij de rechtbank in de vestigingsplaats van de klant.

  11) Alternatieve geschillenbeslechting

  11.1 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

  Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

   11.2 De Verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.